acrobate


acrobate
nm.
1. akrobat (murakkab mashqlarni bajaruvchi gimnastikachi yoki sirk artisti)
2. péj. olg‘ir, uddaburo, yulduzni benarvon uradigan
3. o‘z ishiga mohir, usta odam.

Dictionnaire Français-Ouzbek. 2009.